مهندسین مشاور هگزا | Architect118
مهندسین مشاور هگزا

مهندسین مشاور هگزا

Lets Start

تعریف

مهندسین مشاور هگزا در سال 1344 تأسیس و در ارائه خدمات مشاوره و طراحـی سیـویل و سـازه نیـم قـرن قدمت دارد. این مهندسیـن مشـاور توسط پیشگامـان ورود تکنیک بتـن پیش تنیـده به ایـران، بنا نهاده شد و در دو دهه اول فعـالیت خود با طراحـی و نظارت بر سـاخت پل های خاص و دهانه بزرگ به شهـرت رسیـد. این سـوابق در اکثـر نقاط کشــور، خصوصاً در طول رودخـانه کارون مشهـود است. همـزمان از ابتـدای دهه شصـت؛ مطالعــات مسیــر، طرح هندسـی تقاطع ها و دیگر زمینــه های مهندسـی راه، راه آهن و قطارشهـری نیز به طور گسترده ای در این مهندسین مشاور صورت گرفته است.

مهندسین مشاور هگزا مهندسین مشاور هگزا

تعریف

در راستای توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور، مهندسین مشاور هگزا بسته به خواسته های کارفرمایان و مجریان، طیف گسترده ای از خدمات مهندسی را ارائه می نماید. این خدمات تحت عناوین زیر دسته بندی می شوند :. مطالعات شناخت طرح و امکان سنجی مطالعات پایه و مرحله اول مطالعات مرحله دوم و تفصیلی نظارت کارگاهی و کنترل کیفیت خدمات فنی حین اجرا تحت عنوان نظارت عالیه خدمات کنترل مطالعات و طراحی خدمات مدیریت طرح در قالب قراردادهای 2 و 3 عاملی مجموعه خدمات مهندسی در قالب قراردادهای طرح و ساخت